รางวัล
ทริปล่องเรือไหว้พระ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สำหรับ 2 ที่นั่ง)
มูลค่ารางวัลละ 7,200 บาท จำนวน 15 รางวัล
ชื่อ-นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
ใบเสร็จ
ประพันธ์ เตชะสุปินัน
099262XXXX
1000072131
สุดฤทธิ์ วัฒนะประการชัย
086300XXXX
E11196111001481
เสาวณีย์ นุ่มกำเหนิด
066039XXXX
09260240121312542
มัทพร นิธิภิญโญเลิศ
092601XXXX
1000035123
ธนพล วิเศษบำรุงเจริญ
087820XXXX
R#1000027673P1
ถนัดศรี พรศิวกุลวงศ์
091029XXXX
13817240117812400
ธนพงษ์ กานต์ติวรรณ
095168XXXX
Cpth1110347510
สุวรรณณี คงสุภาพศิริ
089210XXXX
R#1000021445P1
กาญจนา แสงกิตติพรชัย
086590XXXX
7614088705
ชลิดา ปานเมทนี
086316XXXX
10481240115670343211649
อรวรรณ นุ่มกำเหนิด
086857XXXX
01850240116136207
Chairat Rompotantong
085292XXXX
1000020015P1
วรารัตน์ ถาวรกัลปชัย
083543XXXX
1000106851
ฤดีพร ตันกันภัย
087675XXXX
08158240117583623
นารีรัตน์ แซ่ลี้
081542XXXX
CPTH119668808