เกี่ยวกับนโยบาย

บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("ไทยน้ำทิพย์") มีความมุ่งมั่นตลอดมาที่จะประกอบธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ไทยน้ำทิพย์ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การล่วงละเมิดสิทธิ์ในข้อมูลส่วนบุคคล การควบคุมการใช้ข้อมูล และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคล

นโยบายฉบับนี้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นในการจัดการข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลว่า ไทยน้ำทิพย์จะดำเนินการอย่างเหมาะสม และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดเทียบเท่ามาตรฐานสากล

ทั้งนี้ นโยบายฉบับนี้ใช้กับกรณีที่ไทยน้ำทิพย์อยู่ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลเท่านั้น ในกรณีที่ไทยน้ำทิพย์ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกิจกรรมใดในฐานะของผู้ประมวลผลข้อมูล ให้เจ้าของข้อมูลตรวจสอบรายละเอียดการประมวลผลได้จากนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทหรือหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลในกิจกรรมนั้นๆ โดยตรง

นอกเหนือจากนโยบายฉบับนี้ ไทยน้ำทิพย์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับใช้กับบุคลากร คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งมีส่วนรวมในการทำงาน หรือปฏิบัติงานให้กับกลุ่มบริษัทไทยน้ำทิพย์ เพื่อกำหนดกฎเกณฑ์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของกลุ่มบริษัทไทยน้ำทิพย์ คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล

ไทยน้ำทิพย์ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมจาก

• ข้อมูลที่เจ้าของข้อมูล หรือตัวแทนของเจ้าของข้อมูลให้ไว้กับไทยน้ำทิพย์ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูล
• บริษัทในเครือของไทยน้ำทิพย์
• พัทธมิตรทางธุรกิจของไทยน้ำทิพย์ เช่น บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บริษัทในกลุ่มผลิตภัณฑ์โคคา-โคล่า อื่นๆ
• ผู้ให้บริการภายนอกของไทยน้ำทิพย์ เช่น ผู้ใช้บริการทางโทรศัพท์ (Call center) บริษัทผู้จัดหางาน ผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ผู้ให้บริการข้อมูลคู่ค้า หรือตัวแทนติดต่อสื่อมวลชน
• บริการผ่านช่องทางต่างๆ ของไทยน้ำทิพย์ รวมถึง บริการทางโทรศัพท์ (Call center) อีเมล
• บริการทางด้านดิจิทัลต่างๆ ของไทยน้ำทิพย์ รวมถึง การใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือสื่อสังคมออนไลน์ประเภทอื่น
• แหล่งข้อมูลอื่นใดที่เชื่อถือได้ เช่น องค์กรของรัฐ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน สมาคม หรือมูลนิธิ
• งานสัมมนา งานฝึกอบรบ งานออกร้าน ทั้งที่ ไทยน้ำทิพย์จัดขึ้นเอง หรือจัดโดยองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน อื่นๆ
• การจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมชิงรางวัล ทุนการศึกษา และงานช่วยเหลือสังคมต่างๆ

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไทยน้ำทิพย์จัดเก็บ

ไทยน้ำทิพย์อาจจัดเก็บข้อมูลที่มีความหลากหลาย โดยการพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งข้อมูลที่จัดเก็บ รวมถึง

• ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น วันเดือนปีเกิด รายละเอียดในบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
• ชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลอื่นที่สามารถติดต่อได้ เช่น เบอร์โทรศัพท์ อีเมล โทรสาร
• ข้อมูลทางการเงิน เช่น บัญชีธนาคาร ข้อมูลการเสียภาษี
• ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการของไทยน้ำทิพย์
• ข้อมูลบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ เช่น LINE FACEBOOK ซึ่งรวมถึงพฤติกรรม การแสดงความคิดเห็น หรือกิจกรรรมที่ท่านสื่อสารกับไทยน้ำทิพย์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าว
• ข้อมูลยานพาหนะ เช่น ทะเบียนรถยนต์ และทะเบียนรถจักรยานยนต์
• ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมที่เจ้าของข้อมูลใช้เพื่อเข้าใช้งานต่างๆ รวมถึง เลขที่อยู่ไอพี ประเภทของบราวเซอร์ ภาษา ระบบปฏิบัติการ แอปพลิเคชัน และประวัติการใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ และข้อมูลเกี่ยวกับ Cookies
• ข้อมูลชีวภาพ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ
• ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว รวมถึง การบันทึกภาพในระบบกล้องวงจรปิด
• บันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ ซึ่งรวมถึง ข้อติชมหรือข้อร้องเรียนของท่าน หรือกิจกรรมใดๆ ที่ท่านสื่อสารกับไทยน้ำทิพย์ผ่านทางโทรศัพท์
• ประวัติทางการแพทย์ หรือผลการตรวจสุขภาพ

ระยะเวลาในการจัดเก็บ

ไทยน้ำทิพย์จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไว้เป็นระยะเวลา ตราบเท่าที่วัตถุประสงค์ขอการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ยังคงมีอยู่ หลังจากนั้น ไทยน้ำทิพย์จะลบ และทำลายข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่กรณีจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไป ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของไทยน้ำทิพย์โดยปกติ ในกรณีทั่วไป ระยะเวลาการเก็บข้อมูลสูงสุดจะเท่ากับ 10 ปี เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดให้เก็บรักษาข้อมูลไว้ เป็นระยะเวลานานกว่าที่กำหนดไว้ดังกล่าว

วัตถุประสงค์ของการใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ไทยน้ำทิพย์จะใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

• เพื่อการลงทะเบียนเข้าเป็นลูกค้า หรือ ตัวแทนในการเข้าทำธุรกิจซึ่งเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ของไทยน้ำทิพย์
• เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการรับคำสั่งซื้อสินค้า การตรวจสอบยอดสั่งซื้อสินค้า และการให้บริการต่างๆ ของไทยน้ำทิพย์
• เพื่อสนับสนุนการให้บริการของไทยน้ำทิพย์ เช่น การให้เครดิตวงเงิน การให้บริการสนับสนุนอุปกรณ์ตู้แช่เย็น เป็นต้น
• เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงหรือโดยอ้อม
• เพื่อการประกอบธุรกิจที่ ไทยน้ำทิพย์ มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) โดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูล
• เพื่อการปรับปรุง พัฒนา และเพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพของผลิจภัณฑ์และบริการของไทยน้ำทิพย์
• เพื่อสอบถามความพึงพอใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของไทยน้ำทิพย์ รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของไทยน้ำทิพย์ และดำเนินการแก้ไข หรือเยียวยาตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
• เพื่อการติดต่อสื่อสาร เช่น การส่งบริการแจ้งเตือน การตอบกลับเมื่อได้รับการติดต่อจากเจ้าของข้อมูล
• เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ (tele-sale) หรือ สื่อสังคมออนไลน์ (LINE) ในกรณีที่เจ้าของไม่ประสงค์จะได้รับการติดต่อเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด หรือกิจกรรมการขาย เจ้าของข้อมูลสามารถแจ้งความต้องการผ่านช่องทางที่ ไทยน้ำทิพย์ กำหนดไว้ เช่น อีเมล เว็บไซต์ หรือบุคลลากรของไทยน้ำทิพย์ที่ติดต่อเจ้าของข้อมูล
• เพื่อสนับสนุนมาตรการด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของ ไทยน้ำทิพย์
• เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาจากเว็บไซต์ของ ไทยน้ำทิพย์ จะถูกนำเสนอต่อเจ้าของข้อมูล และแสดงผลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าของข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
• เพื่อระบุตัวตนของผู้มาติดต่อ การเข้าอาคารสำนักงาน ตามมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัย
• เพื่อทำการจ่ายและรับเงิน
• เพื่อประเมินและจัดการคำร้อง
• เพื่อป้องกันและตรวจสอบการปลอมแปลง
• เพื่อการวิจัยตลาด และการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของไทยน้ำทิพย์
• เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบต่างๆ รวมถึงดำเนินการตามคำขอของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ
• เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
• เพื่อเชิญเข้าร่วมอบรม สัมมนา งานต้อนรับ หรือกิจกรรมอื่นๆ ทั้งที่ ไทยน้ำทิพย์ เป็นผู้จัดงาน หรือการเข้าร่วมงานดังกล่าว ที่หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนจัดขึ้น
• เพื่อประเมินผลผู้เข้าร่วมสัมมนา การฝึกอบรม รวมถึงกิจกรรมหรืองานช่วยเหลือสังคมต่างๆ ของไทยน้ำทิพย์ รวมถึงการจัดทำรายงานสรุปผลที่เกี่ยวข้อง
• เพื่อจัดกิจรรมส่งเสริมการขายต่างๆ เช่น การชิงรางวัล การสะสมคะแนนแลกของรางวัล การเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมการขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงการจัดส่งของรางวัล เป็นต้น
• เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของไทยน้ำทิพย์ และเพื่อการจัดทำสื่อโฆษณาของไทยน้ำทิพย์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น
• เพื่อให้การช่วยเหลือ หรือดำเนินการเยียวยาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเจ้าของข้อมูลจากการปฏิบัติงานของไทยน้ำทิพย์
• เพื่อตรวจสอบการเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ของไทยน้ำทิพย์
• เพื่อดำเนินการตามความจำเป็นให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ ควบรวมกิจกรรม ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ร่วมทุน ซื้อ ขาย หรือจัดการ ธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วนของไทยน้ำทิพย์

ไทยน้ำทิพย์จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และในกรณีที่ไทยน้ำทิพย์ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล อาจะเปิดเผย หรือโอนไปยังองค์กร หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลภายนอก รวมถึง

• บริษัทในเครือของไทยน้ำทิพย์
• พันธมิตรทางธุรกิจในกลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• พันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ เช่น ตัวแทนจำหน่าย ร้านค้า ร้านอาหาร เป็นต้น
• ผู้ให้บริการภายนอก เช่น ผู้ให้บริการคลาวด์ ผู้ให้บริการจัดทำซอฟต์แวร์ ผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ของไทยน้ำทิพย์ ผู้ให้บริการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและรางวัล เป็นต้น
• ที่ปรึกษา เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษากฎหมาย
• หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานกำกับดูแล
• บริษัทประกันภัยในกรณีอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งไทยน้ำทิพย์เป็นคู่กรณี
• ผู้ควบคุมข้อมูลผื่อนที่เจ้าของข้อมูลให้ส่งหรือโอนข้อมูลไปให้
• นักลงทุน หรือผู้ที่สนใจลงทุนในกิจการของไทยน้ำทิพย์

ในกรณีที่ไทยน้ำทิพย์จำเป็นต้นส่งข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอก ไทยน้ำทิพย์จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลภายนอกจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไม่ให้เกิดการสูญหาย การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้ การตัดแปลง หรือการเปิดเผยและการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง

การเปิดผิดข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลต่อผู้รับข้อมูลในต่างประเทศ

ไทยน้ำทิพย์จะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้รับข้อมูลในต่างประเทศ เฉพาะกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ทำได้เท่านั้น

การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความถูกต้อง

ไทยน้ำทิพย์จะดำเนินการด้วยคววามระมัดระวังเพื่อให้มันใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการจัดเก็บมานั้น มีความถูกต้องสมบูรณ์ และได้รับการปรับปรุงอยู่เสมอ

มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

ไทยน้ำทิพย์ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานสูงทั้งในด้านเทคโนโลยี และกระบวนการ เพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูล ไทยน้ำทิพย์ได้ลงทุน ทุ่มเทเวลา และบุคลากรเป็นจำนวนมาก เพื่อให้มั่นใจว่าไทยน้ำทิพย์จะมีการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสูง ข้อมูลของเจ้าของข้อมูลจะปลอดภัย ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของไทยน้ำทิพย์ได้รับการปกป้องด้วยมาตรการต่างๆ ของไทยน้ำทิพย์ เช่น Data Loss Prevention, Firewall, Endpoint Security, Log and Security Monitor (SOC), Vulnerability Assessment, Penetration Test เป็นต้น

ถึงไทยน้ำทิพย์จะทุ่มเท และให้ความพยายามในการดูแลข้อมูลให้มีความปลอดภัยด้วยการใช้เครื่องมือทางเทคนิคร่วมกับการบริการจัดการโดยบุคคล เพื่อควบคุมและรักษาความปลอดภัยข้อมูล มิให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่เป็นคามลับชองเจ้าของข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่อาจไม่สามารถป้องกันการความผิดพลาดได้ทุกประการ เช่น การปกป้องข้อมูลของเจ้าของข้อมูลจากการถูกจู่โจมโดยไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือถูกเข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจได้ เจ้าของข้อมูลจึงควรติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ติดตั้งซอฟต์แวร์ประเภท Personal Firewall เพื่อป้องกันคอมพิวเตอร์จากการ จู่โจม หรือโจรกรรมข้อมูล ควรตรวจสอบสถานะทางการเงินอย่างสม่ำเสมอ เช่น ยอดเงินคงเหลือ วันที่ทำรายการ รวมถึง เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล สถานะทางการเงิน ไว้เป็นความลับ เป็นต้น

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิดังต่อไปนี้ โดยการใช้สิทธิดังกล่าว ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และอาจมีการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใดๆ ที่กฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคลกำหนด

• สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
• สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
• สิทธิในการโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคล
• สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล
• สิทธิในการรับงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
• สิทธิในการคัดค้านการเก็บ การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
• การถอนความยินยอม

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลเคยให้ความยินยอมใดๆ ไว้แก่ ไทยน้ำทิพย์ (ที่ไม่ใช้ความยินยอมตามที่กฎหมายอื่นกำหนด) เจ้าของข้อมูลสามารถเพิกถอนความยินยิมดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ แต่อาจกระทบต่อธุรกรรมหรือการให้บริการบางประการซึ่งจะได้แจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบในเวลาที่เจ้าของข้อมูลขอถอนความยินยอม

การติดต่อ

1. ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลประสงค์ที่จะใช้สิทธิตามนโยบายในข้อนี้ ขอให้เจ้าเของข้อมูล Download "แบบฟอร์มร้องของใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล" ทาง www.thainamthip.co.th และส่งแบบฟอร์มที่กรอกข้อวามแล้วทางอีเมล DPO@thainamthip.co.th หรือสามารถติดต่อขอแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่ สำนักงานใหญ่ ของไทยน้ำทิพย์
2. ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ขอให้เจ้าของข้อมูล Download "แบบฟอร์มร้องเรียนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล" ทาง www.thainamthip.co.th และส่งแบบฟอร์มที่กรอกข้อวามแล้วทางอีเมล DPO@thainamthip.co.th หรือสามารถติดต่อขอแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่ สำนักงานใหญ่ ของไทยน้ำทิพย์
3. กรณีมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือความกังวลเกี่ยวกับนโยบายนี้ ไทยน้ำทิพย์ได้มอบหมายให้นายธนา บุบผาวาณิชย์ เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยน้ำทิพย์ หากเจ้าของข้อมูลมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับนโยบายนี้ เจ้าของข้อมูลสามารถติดต่อได้ทาง www.thainamthip.co.th หรือที่หมายเลข +66 2984 2074 หรือ +66 2984 2227 หรืออีเมล DPO@thainamthip.co.th หรือตามที่อยู่

ส่งถึง : เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 214 หมู่ 5 อาคารไทยน้ำทิพย์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ
1. โปรดระบุรายละเอียดการติดต่อของเจ้าของข้อมูล เมื่อมีการร้องเรียนหรือขอใช้สิทธิเรียกร้อง เพื่อให้ไทยน้ำทิพย์สามารถติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
2. ไทยน้ำทิพย์ ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการติดต่อเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล แต่อาจมีค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการตามคำขอภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งนอกเหนือไปจากคำขอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล