วิธีการร่วมสนุก

ผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม โค้ก, โค้ก ไม่มีน้ำตาล, โค้กไลท์, แฟนต้า, แฟนต้า ไม่มีน้ำตาล, สไปรท์, สไปรท์ ไม่มีน้ำตาล, ชเวปส์, ชเวปส์ไม่มีน้ำตาล, เอแอนดับบลิว, มินิทเมด สแปลช, มินิทเมดพัลพิ, อู-ฮ่า, น้ำทิพย์ รสใดขนาดใดก็ได้ จำนวน 1 รายการ ไม่ระบุยอดเงินขั้นต่ำในการซื้อสินค้า ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2567 - วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ ที่ Lazada Coca-Cola Official Store, Shopee Coca-Cola Official Shop, Pandamart, Lotus Online, Tops Online, Big C Online, The Mall Online, 7-11 Delivery และ 7-11 All Online เท่านั้น รับสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัล (1 สิทธิ์ / 1 *คำสั่งซื้อสั่งซื้อที่สำเร็จ) และ พิเศษสำหรับลูกค้า 7-11 Delivery และ All Online รับ 2 สิทธิ์ ต่อยอดการสั่งซื้อ (*หมายเหตุ สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีสถานะคำสั่งซื้อสมบูรณ์ (จ่ายเงินและรับสินค้าแล้ว) เท่านั้น ผู้ที่ยกเลิกคำสั่งซื้อถือเป็นโมฆะไม่มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล)

ร่วมรายการโดย Scan QR Code ที่สื่อประชาสัมพันธ์ หรือ ที่ www.facebook.com/Cokepromo (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดในการลงทะเบียน) เพื่อไปสู่หน้าลงทะเบียน พร้อมกรอกข้อมูล ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขติดต่อกลับ เลขที่คำสั่งซื้อ ร้านค้าที่ซื้อสินค้าออนไลน์ ได้แก่ Lazada Coca-Cola Official Store, Shopee Coca-Cola Official Shop, Pandamart, Lotus Online, Tops Online, Big C Online, The Mall Online, 7-11 Delivery และ 7-11 All Online และ อัพโหลดรูปภาพ คำสั่งซื้อสำเร็จ โดยแคปเจอร์หน้าจอให้เห็นเลขที่คำสั่งซื้อ วันที่ และรายการสินค้าให้ชัดเจน และ กดยอมรับเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม และ การยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อลงทะเบียนลุ้นรับรางวัล ซึ่งผู้ร่วมรายการจะต้องเก็บรูปภาพ คำสั่งซื้อสำเร็จ ไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล

กำหนดการ และรายละเอียดของรางวัล

เริ่มรายการ ตั้งแต่ วันที่ 15 มกราคม 2567 - วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
จับรางวัลวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีให้ทราบทาง Line official account Coca – Cola Thailand วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 และทางโทรศัพท์แจ้งโชค พร้อมส่งจดหมายแจ้งโชคยืนยันตนถึงผู้โชคดีต่อไป

ของรางวัลสำหรับกิจกรรมนี้ ประกอบด้วย
รางวัล ทริปล่องเรือไหว้พระ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สำหรับ 2 ที่นั่ง) มูลค่ารางวัลละ 7,200 บาท จำนวน 15 รางวัล รวมมูลค่า 108,000 บาท กำหนดการเดินทาง วันที่ 30 มีนาคม 2567 และ เงื่อนไขการให้บริการเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

รวมของรางวัลทั้งรายการจำนวน 15 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 108,000 บาท

เงื่อนไขการร่วมรายการและการรับรางวัล

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล หลังจากบริษัทฯประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแล้ว บริษัทฯ จะติดต่อ ผู้ที่ได้รับการจับรางวัลผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบไว้ และ ส่งจดหมายแจ้งโชคให้ ผู้โชคดีทราบ โดยผู้ที่ได้รับการจับรางวัลจะต้องมาติดต่อรับของรางวัลพร้อมแสดงหลักฐานบัตรประชาชน พร้อมใบเสร็จรับเงินหมายเลขที่ได้รับรางวัล ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศรางวัล สำหรับรางวัลทริปล่องเรือไหว้พระ ทางบริษัทฯจะนัดหมายผู้โชคดีรับรางวัลตามสถานที่ที่บริษัทฯกำหนด หากผู้โชคดีไม่แสดงตนรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯจะถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะรับรางวัล และบริษัทฯมอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองตามลำดับ หากไม่มีผู้โชคดีลำดับสำรองแล้ว บริษัทฯจะมอบของรางวัลให้องค์กร สาธารณกุศลตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรต่อไป
2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล มูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องเสียภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5 % และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % รวมถึงภาษีอื่นใดที่อาจมีขึ้นในอนาคตตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.101/2544
3. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ รางวัลอื่นได้ และ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับของรางวัลให้แก่บุคคลอื่น โดยผู้โชคดี 1 ท่าน มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น ตลอดรายการ
4. บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน, หรือเรียกคืนรางวัลทั้งหมด รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ ค่าเสียหาย หากมีการใช้สิทธิร่วมรายการโดยทุจริต, ปลอมแปลง, ฉ้อฉล, เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้ รวมถึงหากพบว่าข้อมูลไม่สมบูรณ์,มีความพยายามใดๆ ที่จะแทรกแซง ทำลาย ระงับ ก่อให้เกิดความเสียหายในขั้นตอนการส่งข้อมูล หรืออื่นๆ ที่ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม หรือความไม่ถูกต้องหรือไม่ยุติธรรมในการจัดกิจกรรม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรายนั้นขาดคุณสมบัติอัตโนมัติจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
6. การลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นความจริงทุกประการ ทั้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือ และ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน หากท่านให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือ นำรายชื่อบุคคลอื่นมาลงทะเบียน หรือ ข้อมูลที่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการลงทะเบียน และ สิทธิ์ชิงโชค โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการลงทะเบียน หรือ ยกเลิกสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม หากมีการตรวจสอบพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม หรือทำผิดกฎที่ประกาศไว้ในเงื่อนไขและกติกาของกิจกรรม หรือรับรางวัลใดๆ โดยรหัสของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ และจะไม่มีการชดเชยคืนให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ว่ารูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลัง ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ได้เช่นกัน
8. บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ที่ล่าช้า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ อ่านไม่ออก การฉ้อโกง หรือการส่งข้อมูลที่ไม่ตรงอันเนื่องมาจากผู้เข้าร่วมรายการและ/หรือระบบอินเตอร์เน็ต การทำลายหรือถูกไวรัส จู่โจม การเข้ามาใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการลักลอบใช้ข้อมูล ความเสียหายของข้อมูล เครือข่ายล้มเหลว หรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์ หรือ ฮาร์ดแวร์ หรือ ระบบแอพพลิเคชั่น หรือ ไม่ว่าสาเหตุใด ๆ ก็ตามซึ่งมิใช่ความบกพร่องของบริษัทฯ
9. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับระบบ Line ,Internet ,ระบบโทรศัพท์ แอปพลิเคชั่นที่ใช้ในการร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์ หรือข้อมูลใดๆ ในโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่นใดที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้ในการร่วมกิจกรรม
10. Line Account และ ใบเสร็จที่นำมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลจะต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร่วมกิจกรรมและได้มาโดยสุจริต หากมีข้อโต้แย้งใดๆ บริษัทฯ จะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาและคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
11. ข้อมูลผู้ร่วมกิจกรรมที่นำมาลงทะเบียนลุ้นรับรางวัล ต้องเป็นข้อมูลที่ได้รับการลงทะเบียนโดยตรงจากผู้ร่วมรายการเท่านั้น กรณีบริษัทฯตรวจสอบพบว่ามีการนำข้อมูลบุคคลอื่นมาลงทะเบียน โดยเจ้าของข้อมูลไม่ยินยอม ทางบริษัทฯถือเป็นโมฆะ และ ไม่มีสิทธิ์รับรางวัล
12. บริษัทฯ ขอเก็บใบเสร็จทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานในการรับรางวัลและถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ จะไม่คืนให้แก่ผู้โชคดี
13. ใบเสร็จที่ใช้ร่วมรายการ ที่มีการดัดแปลงแก้ไข ทำซ้ำ รอยแก้ไข ตัวสกรีน และ/หรือ รอยแก้อื่นๆ หรือซึ่งได้มาโดย มิชอบด้วยกฎหมายหรือเขียนข้อมูลผู้ร่วมรายการมาไม่ครบถ้วน ถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล
14. ทางบริษัทฯ จะไม่มอบของรางวัลให้แก่ผู้ที่สละสิทธิ์และขาดคุณสมบัติในการรับรางวัลตามที่ระบุในกติกาและเงื่อนไขนี้
15. ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของเลขที่ใบเสร็จรับเงิน บริษัทฯ ขอยึดถือตามชื่อ และ นามสกุลผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้ตามช่องทางที่ได้ลงทะเบียนไว้ก่อน ว่าเป็นเจ้าของที่แท้จริง
16. การขอรับรางวัล บริษัทฯถือว่าผู้โชคดี อนุญาตให้ บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด,บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)รวมทั้งบริษัทในเครือหรือตัวแทนใดๆ ของบริษัทต่างๆ ดังกล่าวใช้ ชื่อ ภาพ เสียง และข้อมูลอื่นใดของผู้เข้าร่วมรายการและผู้โชคดีในการโฆษณาประชาสัมพันธ์บริษัท และ/หรือผลิตภัณฑ์ หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้าของบริษัท และ/หรือผลิตภัณฑ์ได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมรายการและผู้โชคดี ไม่ว่าเรื่องดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับการร่วมรายการนี้หรือไม่ก็ตาม
17. ข้อมูลของผู้ร่วมรายการ ถือเป็นข้อมูลของบริษัทฯ โดยผู้ที่ให้ข้อมูลได้ยอมรับให้ทางบริษัทฯสามารถติดต่อกลับ ประกาศรายชื่อผู้โชคดีออกสื่อสาธารณะ ส่งจดหมายแจ้งโชค ส่งของรางวัล ส่งเอกสารภาษี และส่งรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ และทางบริษัทฯ จะเก็บรักษาภายในระยะเวลาที่จำเป็นเกี่ยวกับกิจกรรมนี้เท่านั้น อย่างไรก็ตามหากผู้ร่วมสนุกได้เลือกให้ความยินยอมกับทางบริษัทฯติดต่อในวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการเข้าร่วมกิจกรรมข้างต้น ผู้ร่วมสนุกตกลงยินยอมให้บริษัท ติดต่อท่านทางช่องทางอื่นๆ ในอนาคต หรือ ใช้ในวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในความยินยอม และ โปรดทราบว่าเราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากเราไม่สามารถประมวลผลข้อมูลดังกล่าว เราจะไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้นได้ และ ผู้ร่วมรายการ มีสิทธิในการถอนความยินยอม โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ซึ่งการขอเพิกถอนความยินยอมอาจส่งผลต่อการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการเพิกถอนความยินยอมได้ อย่างไรก็ดี การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนหน้านี้แล้ว สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล หรือข้อมูลการติดต่อสอบถามในเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ที่ www.thainamthip.co.th
18. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงว่าในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ รวมทั้งการกระทำใดๆ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้ได้รับรางวัลซึ่งผิดกฎหมายหรือเป็นการละเมิดต่อผู้อื่น ไม่ว่าก่อนหรือหลังการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการได้รับรางวัล เป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้ได้รับรางวัลเอง แล้วแต่กรณี ซึ่งบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ
19. ในกรณีมีข้อพิพาท หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกติกาหรือเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและการรับรางวัล คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
20. รายการนี้จัดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีสัญชาติไทย และ ภูมิลำเนาในประเทศไทย ทุกท่านมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้ ตามกติกา เงื่อนไขทุกประการ ในกรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
21. พนักงานและครอบครัวของ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทที่ถูกว่าจ้างให้ดำเนินรายการและ/หรือผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รายการนี้ และบริษัทในเครือของบริษัทดังกล่าวทั้งหมดไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
22. การตัดสินทางบริษัทฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนของผู้ร่วมรายการมาทั้งหมด นำมากองรวมกันไว้และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน

ใบอนุญาตเลขที่ 84 / 2566 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี